Booking terms

Seven Group Oy
Teollisuuskatu 10
49400  Hamina
+358442309076
asiakaspalvelu@sevengroup.fi
​1801808-1

Asiakas voi peruuttaa varauksensa ilmaiseksi viimeistään 2 päivää ennen saapumista. Asiakkaalta veloitetaan varauksen kokonaishinta jos hän peruuttaa varauksensa alle 2 päivää ennen saapumista. Jos asiakas ei tule paikalle, heiltä veloitetaan varauksen kokonaishinta. 

Sisäänkirjautuminen on mahdollista klo 16.00 – 0.00 

Uloskirjautuminen on mahdollista klo 0.00 – 12.00 

MAJOITUSSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1 YLEISTÄ

1.1 Sopimusehtojen soveltaminen
 
Näitä Seven Group Oy:n (jäljempänä ”SG”) yleisiä sopimusehtoja sovelletaan SG:n ja asiakkaan välillä, kun asiakas varaa SG:ltä majoituspalveluita ja SG tuottaa näitä majoituspalveluita sekä niihin liittyviä mahdollisia lisäpalveluita.
 
1.2 Maksut
 
Varaus tehdään internetin tai asiakaspalvelun kautta ja se maksetaan luottokortilla tai yrityksen ollessa kyseessä voi asiakaspalvelusta kysyä laskutus mahdollisuutta. Luottokorttimaksu veloitetaan ulos- kirjautumispäivänä automaattisesti, jos ei ole muuta sovittu. Joissakin tapauksissa voi tulla etumaksu kyseeseen.
 
1.3 Siivous
 
Huoneiden pitkäaikaisessa käytössä on siivousmahdollisuus kahden viikon välein.
Muut oleskeluun liittyvät siivoukset tehdään, majoituksen lopussa, jos ei ole muuta sovittu..
 
1.4 Sopimuksen syntyminen
 
Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä sopimusehtoja tehdessään varauksen. Varaus muuttuu osapuolia sitovaksi SG:n toimittamalla kirjallisella varausvahvistuksella. Ennen varausvahvistuksen antamista SG voi vaatia asiakkaalta vakuutta, varaus- tai ennakkomaksua tai muuta kohtuullista suoritusta.
 
1.5 Sopimuksen voimassaolo
 
Majoitussopimuksessa määritellään osapuolten välisen sopimuksen voimassaoloaika.
 
1.6 Sopimuksen irtisanominen
 
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on kaikissa tilanteissa irtisanottavissa aikaisintaan, kun sopimuskauden alkamisesta on kulunut vähintään irtisanomisaikaa vastaava aika.
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella majoitussopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisilmoitusta seuraavan kuukauden, viikon tai päivän
alusta, riippuen siitä, onko irtisanomisaika määritelty kuukausina, viikkoina vai päivinä.

2 ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1 Majoittuja
 
Majoittujalla tarkoitetaan osapuolten välisessä sopimuksessa määriteltyä asiakasta tai asiakkaan henkilöstöön tai asiakkaan muuten yksilöimää luonnollista henkilöä, jolla on oikeus käyttää SG:n majoituskohdetta ja asiakkaan tilaamia palveluja majoitussopimuksen ja yleisten ehtojen mukaisesti.

 2.2 Majoituspalvelun käyttöön oikeutetut

Majoituspalveluja voi käyttää joko asiakas itse tai majoittujana asiakkaan työntekijä tai lähipiiriin kuuluva luonnollinen henkilö.
 
2.3 Asiakkaan vastuu majoittujasta
 
Asiakas vastaa osapuolen välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisesta täysimääräisesti myös majoittujan osalta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että majoittuja on tietoinen kaikista majoituskohteen käyttöä koskevista ohjeista, ehdoista, velvollisuuksista ja rajoituksista.
 
2.4 Maksuvelvollisuus
 
Asiakkaan maksuvelvollisuus on määritelty majoitussopimuksessa. Mikäli majoitussopimuksessa sovituista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas osapuoli, joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on asiakas täysimääräisessä vastuussa maksujen maksamisesta. Viime kädessä kaikista maksuista vastaa täysimääräisesti majoitussopimuksen tehnyt henkilö henkilökohtaisesti.
 
2.5 Vakuus
 
Mikäli SG on edellyttänyt saavansa vakuuden sopimusta tehtäessä, vakuus palautetaan ilman aiheetonta viivästystä, kun SG on pystynyt tarkastamaan, että majoituskohteen ja asiakkaan kaikki sopimusvelvoitteet on täytetty. Vakuudelle ei makseta korkoa.
 
2.6 Maksujen viivästyminen
 
Maksuviivästystilanteessa noudatetaan seitsemän (7) prosenttiyksikön määräistä vuotuista viivästyskorkoa ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta peritään kahdenkymmenen (20,00) euron käsittelymaksu ja käsittelymaksun ylittävät kohtuulliset perintäkulut.
SG:llä on oikeus kohdistaa asiakkaan maksut ensin viivästyskorkoon ja muihin kuluihin sekä lisäpalveluihin ennen majoituskorvausta. Mikäli asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut majoitussopimuksen mukaan laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.
 
2.7 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen
 
Asiakas on velvollinen korvaamaan SG:lle täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka asiakas tai majoittuja, hänen luvallaan majoituskohteessa oleskeleva tai vieraileva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa majoituskohteelle, sen rakenteille, laitteille, koneille, varustukselle tai irtaimistolle, muille majoittujan käytössä oleville tiloille tai kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen omaisuudelle taikka rakennukselle tai kiinteistölle, jossa majoituskohde sijaitsee.
 
2.8 Kotieläimen aiheuttama vahinko
 
Asiakkaan tai majoittujan tai heidän majoituskohteeseen salliman tai päästämän kolmannen henkilön kotieläimen mahdollisesti aiheuttamat vahingot kuuluvat täysimääräisesti asiakkaan vastuulle.
 
2.9 Loppusiivouksesta aiheutuneet kustannukset
 
Mikäli majoituskohteen tilat eivät ole majoitusajan päättyessä vastaavassa kunnossa kuin majoitusajan alkaessa eikä asiakas ole tehnyt sopimusta loppusiivouksesta, SG perii asiakkaalta siivouksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.
 
2.10 Majoituskohteeseen jätetty irtain omaisuus
 
Mikäli majoituskohteeseen on jätetty irtaimistoa, SG perii asiakkaalta irtaimen tyhjentämisestä ja varastoimisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.
 
2.11 Kohtuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävä kulutus
 
Asiakas on velvollinen korvaamaan SG:lle kohtuullisen ja tavanomaisen käytön ylittävän kulutuksen veden, sähkön ja lämmön tai tietoliikenneyhteyksien käytöstä. Kohtuulliseksi ja tavanomaiseksi katsotaan kulutus, joka ei merkittävästi ylitä asumisen tyypillisiä ja tavanomaisia kulutusmääriä.
 
2.12 Annettujen tietojen oikeellisuus
 
Asiakas vastaa siitä, että sen varausvaiheessa antamat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset. SG voi luottaa muun muassa siihen, että varausvaiheessa annetut yhteystiedot ovat oikeat ja voimassa, ellei asiakas kirjallisesti toisin ilmoita. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista majoituspalvelusopimussuhteeseen liittyvistä muutoksista viipymättä ja kirjallisesti SG:lle.
 
2.13 Virheilmoitukset ja virheen korjaus
 
Majoituskohteen irtaimistoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät mahdolliset huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään vuorokauden kuluessa majoituksen alkamisesta tai virheen ilmenemisestä oikeuden menettämisen uhalla. SG:llä on oikeus tarkastaa ilmoitettu virhe ja korjata virheet kohtuullisessa ajassa.

3 SG:N OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1 Palvelun suorittaminen
 
SG:n velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu majoituskohde on asiakkaan käytettävissä sovittuna ajanjaksona. SG toimittaa asiakkaalle tämän tilaamat varusteet ja lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Asiakas ei vapaudu maksuvastuusta, vaikka ei käyttäisikään tilaamiaan lisäpalveluita.
SG vastaa siitä, että majoituskohde on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin asiakas majoituskohteen iän, alueen huoneistokannan, SG:n asuntokuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella edellyttää, ellei muusta kunnosta ole erikseen kirjallisesti sovittu. SG vastaa majoituskohteen ja sen varustuksen normaalista, tavanomaisesta ja kohtuullisesta kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista.
 
3.2 Korvaava majoituskohde
 
Mikäli SG ei poikkeuksellisesti pysty tarjoamaan varattua majoituskohdetta tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä ja perustellusta syystä, on SG:llä oikeus osoittaa majoittujalle vastaava majoitustila ilman asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia.
 
3.3 Hinnanmuutokset
 
SG:llä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen korottaa sovitun majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla:
– lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan,
– yleinen kustannusten muutos tai
– majoittujien määrä nousee.
Hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.
 
3.4 Vakuuden tai liikamaksun palautusten vähimmäismäärä
 
SG ei lähtökohtaisesti palauta jäljelle jäänyttä vakuutta tai liikamaksua, jos palautettava määrä on alle viisitoista (20,00) euroa.
 
3.5 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
 
Mikäli majoituskohteen käyttöoikeuden luovutus viivästyy tai majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi ja olennaisesti SG:n tekemän virheen johdosta, eikä virhettä tai viivästystä ole saatu kohtuullisessa ajassa korjatuksi, on asiakas oikeutettu hyvitykseen ja enimmillään suoritetun maksun palautukseen kokonaisuudessaan. SG ei missään olosuhteissa vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista eikä asiakas ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta, mikäli SG voi osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu alla olevassa kohdassa 3.6 tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä tai kohdassa 3.7 tarkoitetusta viranomaisen pyynnöstä tai kiellosta tai määräyksestä.
 
3.6 Ylivoimainen este
 
Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa vesivahinkoa, jäätymisvahinkoa, tulipaloa, onnettomuutta, laitonta ja laillista lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, tietoliikenteen katkosta ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. SG:n yhteistyökumppania tai alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös SG:n osalta vastuuvapausperusteeksi.
 
3.7 Viranomaisen pyynnöt, kiellot ja määräykset
 
Mikäli SG ei tarjoa asiakkaalle jo sovittua majoitusta tai purkaa majoitussopimuksen yksipuolisesti viranomaisen nimenomaisesta asiakkaasta tai majoittujasta johtuvasta kiellosta tai pyynnöstä taikka määräyksestä johtuen, on SG oikeutettu perimään asiakkaalta kohtuullisen peruutusmaksun määrältään vähintään viisisataa (500,00) euroa kulujen kattamiseksi.
 
3.8. Varauksen peruuttaminen
 
Mikäli SG ei voi toimittaa asiakkaalle majoituskohdetta edellä kohdassa 3.6 määritellyn ylivoimaisen esteen vuoksi, voi SG yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki asiakkaalta perityt maksut korotta ja kuluitta.

4 MAJOITUSEHDOT

4.1 Majoitusaika
 
Varatut majoitustilat ovat majoittujan käytettävissä viimeistään kello 18.00 majoitussopimuksessa sovittuna päivänä, mikäli muuta osapuolten välillä ei sovita.
Majoituskohde on luovutettava majoitusajan viimeisenä päivänä klo 12.00 mennessä, mikäli osapuolten välillä ei muuta ole sovittu.
 
4.2 Majoittujan uudelleensijoittaminen
 
Mikäli SG ei pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua majoituskohdetta heti sovitusta ajankohdasta lukien tai koko majoitusajaksi tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta perustellusta syystä, on SG:llä oikeus siirtää majoittuja vastaavaan majoitustilaan väliaikaisesti tai sovituksi majoitusajaksi ilman asiakkaalle aiheutuvia SG:n veloittamia lisäkustannuksia. SG ilmoittaa tällöin asiakkaalle korvaavasta majoituksesta kirjallisesti ja viimeistään kolme (3) päivää ennen siirron tapahtumista. Mikäli asiakas ei hyväksy SG:n tarjoamaa korvaavaa vaihtoehtoa tai SG ei kohtuullisin toimenpitein pysty järjestämään asiakkaan kohtuullisten toiveiden mukaista muuta kohdetta, vapautuu SG majoituksen järjestämisvastuusta ja sopimus purkautuu eikä SG ole tällöin korvaus- tai hyvitysvastuussa asiakkaalle. Mikäli vaihtoehtoinen majoitus on kalliimpi kuin alkuperäinen sovittu majoitus oli, SG:llä on tällöin velvollisuus hyvittää erotus enintään kahden (2) ensimmäisen majoitusviikon osalta.
 
4.3 Majoittujan tiedonantovelvollisuudet
 
Viimeistään saapuessaan majoituskohteeseen majoittujan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin SG:n toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Majoittujan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.
 
4.4 Majoituskohteen käyttöön liittyvät velvollisuudet
 
Majoittuja saa käyttää majoituskohdetta normaaliin asumiseen ja yöpymiseen. Majoituskohdetta tai sen osaa ei saa luovuttaa toisen tai kolmannen käytettäväksi, ellei tästä ole erikseen sovittu SG:n kanssa kirjallisesti.
Majoituskohteessa havaitusta mahdollisesta virheestä tai puutteesta ilmoitetaan aina viipymättä SG:lle.
Häiriön ja haitan aiheuttaminen majoituskohteessa on kielletty eikä majoittuja saa häiritä käyttäytymisellään tai toiminnallaan majoituskohteen naapurustossa ja läheisyydessä asuvia. Majoittumisen aikana on noudatettava hyviä tapoja ja majoituskohteen järjestyssääntöjä sekä viranomaisohjeita ja – määräyksiä. Hiljaisuuden osalta tulee noudattaa, mitä majoituskohteen järjestyssäännöissä on määrätty ja hiljaisuutta on joka tapauksessa noudatettava viimeistään kello 22.00 lukien kello 07.00 saakka.
Majoituskohteissa ja muissa majoituskohteen tiloissa ei saa tupakoidatai käyttää voimakkaita hajusteita, jotka voisivat haitata seuraavan majoittujan oloa kohteessa eikä käyttää huumaavia aineita tai harjoittaa rangaistavaksi säädettyä toimintaa.
Tupakoinnin aiheuttaman hajuhaitan tai muun hajuhaitan poistamisen kustannuksista vastaa asiakas täysimääräisesti ja kustannukset laskutetaan täysimääräisesti sisältäen ulkopuolisen ammattilaisen suorittaman tarvittavan työn ja toimenpiteet. Tupakoinnin aiheuttama turha palohälytys paloilmoitinlaitteistossa, veloitus asiakkaalta 300,00€.
Majoittujan on käytettävä ja hoidettava majoituskohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti sekä käytettävä majoituskohdetta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.
 
Majoittujalla on velvollisuus huolehtia, että
– Majoituskohde ja yhteiset tilat säilyvät siisteinä ja viihtyisinä,
– jätteet viedään säännöllisesti jäteastiaan ja lajitellaan, mikäli majoituskohteessa ja sen kiinteistöllä on jätteenlajittelu,
– valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä kaikki vesihanat ja -liitännät suljetaan aina majoituskohteessa tai            poistuttaessa ja majoittujan nukkuessa.
– ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina majoituskohteesta poistuttaessa.
– ovikoodit eivät milloinkaan joudu ulkopuolisten tietoon tai haltuun.
– majoituskohteessa ei tehdä muutostöitä ja
– kotieläimiä ei saa tuoda majoituskohteeseen ilman SG:n suostumusta
 
Mikäli majoittuja on olennaisesti tai toistuvasti toiminut vastoin ehtoja, SG:llä on oikeus katsoa majoitussopimusta rikotun ja majoittuja voidaan välittömästi velvoittaa poistumaan majoituskohteesta. Tällaisessa tapauksessa asiakas tai majoittuja ei voi vaatia suoritettujen maksujen palauttamista, korvauksia tai alennusta taikka muutakaan hyvitystä sopimuksen mukaisesta hinnasta.
 
4.5 Majoittujan henkilökohtainen omaisuus

SG ei vastaa majoittujan majoituskohteeseen tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista tai muusta irtaimesta omaisuudesta osaksikaan.
 
4.6 SG:n  oikeus päästä majoituskohteeseen
 
Majoituskohteen kunnon ja hoidon valvomista varten majoittujan on viivytyksettä päästettävä SG:n edustaja vierailemaan kohteessa sen kunnon ja käytön valvomiseksi.
Tarvittaessa SG:n edustajalla tai kolmannella taholla, kuten majoitustilan omistajalla, kohteen isännöitsijällä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä, on oikeus tarkistaa majoituskohde sekä päästä majoituskohteeseen sen kunnon ja käytön valvontatarkoitusta varten ilman majoittujan suostumusta.
 
Mikäli Asiakas on tilannut SG:ltä palveluja, jotka edellyttävät käyntiä majoituskohteessa, majoittujalle ei anneta erillistä ennakkoilmoitusta käyntiajankohdasta.
 
4.7 Asiakaspalveluun liittyvät tiedotteet
 
SG voi majoitussopimuksen voimassaoloaikana lähettää asiakkaalle ja majoittujalle sähköpostitse ja SMS-viestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määräajoista.
 
4.8 Majoituskohteen kunto ja majoittujan omaisuus majoitusajan päättymisen jälkeen
 
Majoitussopimuskauden päättyessä majoituskohde tulee luovuttaa takaisin SG:lle asianmukaisessa kunnossa, huolellisesti siivottuna ja tyhjennettynä majoittujan omista tavaroista, ellei SG:n kanssa ole nimenomaisesti muuta sovittu. SG:llä on oikeus tyhjentää ja siivota majoituskohde sekä varastoida tai toimittaa eteenpäin varastoitavaksi majoittujan irtain omaisuus, mikäli majoittuja ei ole luovuttanut majoituskohdetta majoitusajan päättymisen jälkeen tai luovuttamisesta ei ole muuten pystytty sopimaan.
Majoituskohteeseen jäänyt majoittujan irtain omaisuus siirretään SG:n varastotiloihin mistä sen saa erikseen pyytämällä. SG:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta kyseessä olevan irtaimen omaisuuden käsittely- ja siirtokustannukset.
 
4.9 Majoituskohteen avainten palauttaminen
 
Asiakas on velvollinen palauttamaan kaikki käytössä olleet avaimet, kulkuluvat, pysäköintiluvat sekä muut vastaavat, kun majoittuminen kohteessa päättyy. SG:n kanssa sovitaan, mihin avaimet ja muut rinnastettavat esineet palautetaan.
 
4.10 Vastuu palauttamattomista avaimista
 
Mikäli asiakas ei palauta kaikkia avaimia, niin puuttuvista avaimista SG laskuttaa kaksisataaviisikymmentä (250,00) euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäveron määrällä per puuttuva kappale. Puuttuvista kulkuluvista, pysäköintiluvista tai muista vastaavista SG laskuttaa asiakasta todellisten kulujen mukaan.
Asiakas on tietoinen siitä, mikäli asiakas ei palauta kaikkia haltuunsa saamiaan avaimia, se voi johtaa mahdollisesti koko huoneiston tai rakennuksen taikka taloyhtiön lukkojen uudelleen sarjoittamiseen. Mikäli huoneisto tai rakennus joudutaan uudelleensarjoittamaan asiakkaasta johtuvasta syystä, SG laskuttaa uudelleensarjoittamisesta aiheutuvat kustannukset ja tähän liittyvät vahingot täysimääräisenä asiakkaalta edellä sovitun kappalekohtaisen kadonneen avaimen tai avainten lisäksi. Lukkojen uudelleensarjoittaminen voi maksaa jopa tuhansia euroja.

5 MAJOITUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 SG:n  purkuoikeus
 
SG:llä on oikeus majoitusajan kuluessa purkaa majoitussopimus, mikäli käy ilmi, että asiakas tai majoittuja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Sopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli SG on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Purkamisen jälkeen tämä sopimus säilyttää merkityksensä korvausten laskentaperusteena. Sen lisäksi voimaan jää sopimuskohta 7., jossa sovitaan sovellettavasta laista ja riidanratkaisusta.
SG:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi muun muassa seuraavilla perusteilla:
– Maksulaiminlyönnit
– Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan majoituspalveluista aiheutuneet kustannukset, on todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli asiakkaan tai vakuuden antajan taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti, ellei asiakas viipymättä maksa SG:n määrittelemää ennakkomaksua tai lisävakuutta.
– Majoituskohteen käyttöoikeuden luovuttaminen vastoin sopimusta
– Häiriön aiheuttaminen
– Majoituskohteen ja muiden majoittujan käytössä olevien tilojen vaurioittaminen
– Majoituskohteen sopimuksen vastainen käyttö
– Majoituskohteen taloyhtiön tai viranomaisten antamien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen
– Majoituskohteessa harjoitettu rangaistavaksi säädettyä toimintaa
– Majoituskohdetta käytetään olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin majoittujan normaaliin asumiseen ja yöpymiseen tai majoittuja päästää majoituskohteeseen toistuvasti ulkopuolisia henkilöitä, joita ei ole nimetty kohdan 4.3 mukaisesti kohteen majoittujiksi.
 
5.2 Asiakkaan purkuoikeus
 
Asiakas voi purkaa majoitussopimuksen, mikäli SG ei ole saanut korjattua olennaista virhettä tai olennaista viivästystä sovitussa määräajassa ja sopimusrikkomus on olennainen. Purkamisesta laaditaan tällöin osapuolten välille kirjallinen dokumentti, jossa yhteisesti sovitaan käytännöistä purkamisen osalta.

6 SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin yhä voimassa.

7 SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia pois lukien kuitenkin ne lainvalinta- ja viittaussäännöt, jotka johtaisivat toisen lain soveltamiseen.
Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa on kysymyksessä majoituspalvelujen myynnistä, johon ei sovelleta asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettua lakia.

8 RIIDANRATKAISU

Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet pyritään aina ja ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin sovinnollisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät saavuta asiassa sovinnollista ratkaisua, niin asian ratkaisee alueen käräjäoikeus suomen kielellä. 

Toimitusehdot

Seven Group Oy 801808-1 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: asiakaspalvelu@sevengroup.fi
Puhelin: +358442444137
Postiosoite: Teollisuuskatu 10, 49400  Hamina

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta